Historia

Visiotyön lähtökohdat, tavoitteet ja eteneminen

Suomalainen musiikkikoulutus on pitkään ollut kansainvälisesti arvostettu menestystarina. yhteiskunta- ja koulutuspoliittiset rakenteelliset sekä uudenlaiset odotukset ovat kuitenkin haastaneet myös musiikkialan koulutuksen.

Yhteisen kehittämisnäkemyksen muodostamiseksi Taideyliopiston Sibelius-Akatemia teki aloitteen koko musiikkikoulutusjärjestelmän tulevaisuuskuvan rakentamisesta ja prosessi toteutui vuosien 2019-2020 aikana. Visiotyö haluttiin alkumetreistä lähtien toteuttaa laajana, kaikki koulutusasteet ja kentän toimijat kokoavana verkostoyhteistyönä.

Yhteisen työn tuloksena luotiin tulevaisuuskuva, Musiikkikoulutuksen visio 2030, joka julkaistiin suomalaisen musiikin päivänä joulukuussa 2020. Visio vahvistaa alan yhteistä käsitystä kehittämistarpeista, -tavoitteista ja -toimenpiteistä ja myös tukee eri toimijoiden alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä.0

Julkaisun jälkeen musiikkikoulutuksen vision jatkotyön koordinointia varten perustettiin eri koulutusasteiden edustajista Visiosta vaikuttavuuteen 2030! -työryhmä, jonka tavoitteena on tukea musiikkikoulutuksen kenttää vision tavoitteiden ja toimenpide-ehdotusten toimeenpanossa vision toimikauden aikana.

Loppuvuodesta 2022 Musiikkikoulutuksen visio sai lisäksi rinnalleen Esittävien taiteiden ja Kuvataiteiden kasvatuksen ja koulutuksen visiot. Kolmen visiotyön toteutukseen osallistui kaikkiaan yli 2 000 taidealan ammattilaista.

Toteutusprosessi

Visioprosessi käynnistyi keväällä 2019, kun suomalaisesta musiikkikoulutuksesta vastaavat tahot tapasivat avausseminaarissa tavoitteenaan yhteisen suunnitelman laatiminen. Tästä käynnistyi kahden vuoden mittainen kansallisten seminaarien sarja, jonka kuluessa kartoitettiin alan näkemyksiä ja rakennettiin visiota laajassa yhteistyössä. Visiotyötä koordinoi eri koulutusasteiden edustajista koottu ydinryhmä.