Vision för
Musikutbildningen
I Finland 2030

Visionen för musikutbildning är en framtidsvision för musikutbildningsbranschen som sträcker sig till 2030. Visionsarbetet förverkligades under åren 2019–2020 som ett omfattande nätverkssamarbete omfattande alla utbildningsnivåer och aktörer på fältet.

Den finländska musikutbildningen har länge varit en internationellt respekterad framgångssaga. Men under de senaste årtiondena har samhälls- och utbildningspolitiska strukturförändringar och sparkrav inneburit en utmaning även för utbildningen inom musikbranschen. Visionen bygger upp en gemensam utvecklingsvision för branschen, i och med att nya förväntningar på ett allt mångsidigare sätt gäller utvecklandet av utbildning samt till exempel förverkligandet av de effekter på välbefinnandet som forskning påvisat att musik och musikstudier leder till.

Visionen är indelad i tre huvudteman och 25 åtgärdsförslag – via dem strävar vi efter en gemensam syn på utbildningens utvecklingsbehov, målsättningar och åtgärder. Visionen stärker branschens gemensamma syn på utvecklingsbehov, -mål och -åtgärder samt stärker också regionalt och riksomfattande samarbete mellan olika aktörer.

Visionens tre huvudteman

1

Musikutbildningen påverkar i samhället

2

Samarbete och kontinuerligt lärande blomstrar i musikutbildningen

3

Strukturer och resurser möjliggör en jämnlik musikutbildning

25 åtgärdsförslag

I huvudtemana ingår 25 åtgärdsförlag som sammanfattar konkreta gärningar för att uppnå den framtid som eftersträvas.

Vi har samlat hela visionen i en pärm

Visionens sammanfattning

Läs även

Visionen för musikutbildning fick i slutet av år 2022 sällskap av visioner för utbildning i scenkonst och bildkonst. På Konstuniversitetets webbplats kan du bekanta dig med visionshelheten.