Kaarlo Hilden

Kutsukirje suomalaiselle musiikki- ja musiikkikoulutuskentälle

Sibelius-Akatemiaan dekaani Kaarlo Hildénin kutsukirje suomalaiselle musiikkikoulutuskentälle ja musiikkialan järjestöille ​7.12.2018.

Hyvät kollegat ja musiikkialan vaikuttajat,

Viime vuosikymmeninä suomalaiseen musiikkikoulutus-järjestelmään on kohdistunut monia rakenteellisia muutoksia, säästöjä ja uusia odotuksia. Muutoksen keskellä musiikkikoulutuksen olisi kyettävä palvelemaan yhä laajempaa ja monimuotoisempaa harrastajien ja ammattiin opiskelevien joukkoa. Samalla sen tulisi entisestään vahvistaa musiikin myönteisiä vaikutuksia yksilöön ja yhteiskuntaan.

Muutokset ovat suurelta osin tapahtuneet osana laajempaa koulutus- ja yhteiskuntapoliittista rakenneuudistusta, eikä toimenpiteiden vaikutuksia ole arvioitu musiikki-koulutusjärjestelmän kokonaisuuden toimivuuden ja tulosten näkökulmasta. Kun tehtäväkenttä on laajentunut ja resurssit ovat usein hajallaan yhä pienemmissä yksiköissä, on monen toimijan yhä vaikeampaa hahmottaa omaa suhdettaan koulutusjärjestelmän muihin toimijoihin ja kansalliseen kokonaisuuteen. Toisaalta myös ymmärrys musiikin merkityksestä yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnille on kasvanut, ja uusia odotuksia ja mahdollisuuksia on noussut esiin. Digitaalinen murros on muuttanut paitsi musiikin tekemisen, jakamisen, oppimisen ja esittämisen tapoja myös lasten ja nuorten ajankäyttöä ja harrastusmuotoja – ja tuonut sekä haasteita että innostavia mahdollisuuksia.

Jotta me kaikki alan toimijat voisimme yhdessä vastata koko musiikkialaa koskeviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, olisi eri toimijoiden välistä yhteistyötä lisättävä ja työnjakoa selkeytettävä. Tarvitsemme yhteisen näkemyksen koulutusjärjestelmän kehittämistarpeista, jotta voimme päämäärätietoisesti pyrkiä sitä kohti. Tästä syystä Sibelius-Akatemia haluaa tehdä aloitteen yhteisen musiikkikoulutusjärjestelmän tulevaisuuskuvan luomisesta. Työn on ajateltu pohjautuvan European Agenda for Music -dokumentissa esitettyihin yleisiin tavoitteisiin europeanagendaformusic.eu. Visiotyön tulisi siis vastata siihen, millaisia muutoksia koulutusjärjestelmään tulisi tehdä, jotta se parhaiten vastaisi kansallisiin tarpeisiin ja tukisi eurooppalaisen musiikkiagendan tavoitteiden toteutumista Suomessa.

Hankkeen lyhyt kuvaus

Hankkeen päämääränä on luoda kansallinen musiikkikoulutuksen visio vuoteen 2030. Vision luominen tapahtuu laajana, kaikki koulutusasteet ja kentän toimijat kokoavana verkostoyhteistyönä. Visiotyöllä halutaan vahvistaa eri osapuolten yhteistä käsitystä koko koulutusjärjestelmän kehittämistarpeista ja -tavoitteista sekä tukea eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittämistä alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.

Yhteinen visio tukee paikallista päätöksentekoa ja strategiatyötä kolmella tavalla:

1. se kuvaa kansallisen järjestelmän kehittämistavoitteet

tavoite: tunnistetaan muutostarpeet ja mahdollisuudet, joiden pohjalta luodaan yhteiset tavoitteet koulutusjärjestelmän kehittämiselle

2. se selkeyttää työnjakoa

tavoite: annetaan kullekin toimijalle mahdollisuudet tarkastella omaa tehtäväänsä ja rooliaan suhteessa koulutusjärjestelmän kokonaisuuteen, yhteisiin kansallisiin tavoitteisiin ja tulevaisuuden muutoksiin

3. se vahvistaa mahdollisuuksia yhteistyöhön

tavoite: lisätään ymmärrystä siitä, millaisella eri toimijoiden välisellä alueellisella ja kansallisella yhteistyöllä voidaan lisätä vaikuttavuutta, vastata nykyistä paremmin kehittymishaasteisiin sekä asettaa näiden pohjalta malleja ja selkeitä tavoitteita yhteistyön kehittämiselle.

Jotta kaikkien toimijoiden ääni olisi mukana visiotyön suunnitteluvaiheessa, kartoitamme nyt (joulukuu 2018–kevät 2019) teidän näkemyksiänne siitä, mitä visiotyöllä tulisi mielestänne ensisijaisesti saavuttaa ja miten se voitaisiin parhaiten toteuttaa. Kartoituksen tekee ulkopuolinen asiantuntija Jussi Rauvola. Hän on teistä joihinkin yhteydessä vielä loppuvuoden aikana. Toivon, että lähettäisitte hänelle myös vapaasti ajatuksianne.

Tiedonkeruuta varten pyydämme teitä vastaamaan tähän kyselyyn 15.1. mennessä.

Pyydän myös merkitsemään kalentereihinne visiotyön aloitusseminaarin, joka järjestetään Helsingissä, lauantaina 6.4.2019. Seminaarissa tullaan työstämään ja hyväksymään kyselyn pohjalta laadittava visiotyön toteuttamissuunnitelma.

Onnistuakseen tällainen visiotyö tarvitsee meidän kaikkien yhteistyötä ja panosta. Siksi toivon, että saisimme mahdollisimman monet teistä liikkeelle – kommentoimaan nyt esitettyä visiotyön tavoitetta, tuomaan esille omia tarpeitanne aiheen ympäriltä sekä ehdottamaan erilaisia toteutusideoita. Kuulisimme myös mielellämme, millä tavoin olisitte valmiita osallistumaan visiotyön edistämiseen ja toteuttamiseen sekä mielipiteitänne ja ehdotuksia Sibelius-Akatemian roolista työssä.

Kiitos jo etukäteen!

Joulukuisin yhteistyöterveisin

Kaarlo Hildén
Dekaani
Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto