Luovuutta politiikkaan -kampanja kutsuu päättäjät tutustumaan lasten ja nuorten taideopetukseen -ja koulutukseen

Luovuutta politiikkaan -kampanja tulee taas! Suomen konservatorioliiton ja Taiteen perusopetusliiton koordinoima viikko kutsuu päättäjät tutustumaan taiteen perusopetukseen ja taidealan ammatilliseen koulutukseen sekä tekemään taidetta yhdessä lasten ja nuorten kanssa.

Tiedote 29.1.2024

Kampanjaviikolla 5.-11.2.2024 taiteen perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen oppilaitokset kutsuvat paikallisia ja valtakunnallisia päättäjiä tutustumaan opetukseen paikan päälle. Mukaan on lähdössä yli 60 oppilaitosta ympäri Suomen.

Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetyssä kampanjassa mukana oli lähes 70 eri taiteenalojen oppilaitosta eri puolilta maata ja vieraina yli 160 poliitikkoa. Kampanja sai erinomaista palautetta niin osallistuneilta oppilaitoksilta kuin vierailleilta päättäjiltä.

Luovuutta politiikkaan -kampanja nostaa taidetta ja kulttuuria harrastavien ja opiskelevien lasten ja nuorten äänen ja kiinnostuksen kohteet, sekä harrastus- ja opiskelumahdollisuudet osaksi julkista keskustelua. Kampanja lisää tietoisuutta ja ymmärrystä taiteen perusopetuksesta ja kulttuurialan ammatillisesta koulutuksesta sekä niiden merkityksestä mm. hyvinvoinnin, kestävyyden, aktiivisen kansalaisuuden ja demokratian vahvistajana.

Viikon aikana poliitikoille tarjoutuu mahdollisuus osallistua kokemukselliseen tekemiseen lasten ja nuorten taideopetusta antavissa oppilaitoksissa ja keskusteluihin oppilaitosten henkilöstön sekä oppilaiden kanssa. Kukin oppilaitos on suunnitellut oman kampanjaviikon ohjelmansa. Päättäjät pääsevät mukaan mm. orkesteri- ja improvisaatioharjoituksiin. Nuorten kanssa keskustellaan myös siitä, miten taiteen tekemisellä voi vaikuttaa.

Valtakunnallista Luovuutta politiikkaan -viikkoa koordinoivat alojen kattojärjestöt Taiteen perusopetusliitto jäsenjärjestöineen sekä Suomen konservatorioliitto. Kampanjaan osallistuvat oppilaitokset sekä täydentyvät vierailijatiedot löytyvät Taiteen perusopetusliiton verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Suomen konservatorioliiton toiminnanjohtaja Taija Lähdetie taija.lahdetie@konservatorioliitto.fi, p. 050 329 6009, konservatorioliitto.fi
Taiteen perusopetusliiton toiminnanjohtaja Viivi Seirala, viivi.seirala@artsedu.fi, p. 045 310 7702, artsedu.fi
Luovuutta politiikkaan -viestintäkoordinaattori Laura Aspelin, info@artsedu.fi, p. 045 78775466

Seuraa kampanjaa sosiaalisessa mediassa tunnisteilla: #luovuuttapolitiikkaan #kreativitetipolitiken

Taiteen perusopetus – ainutlaatuinen koulutus- ja harrastusjärjestelmä

Taiteen perusopetus on Suomessa vakiintunut, kansainvälisesti ainutlaatuinen, ensisijaisesti lapsille ja nuorille suunnattu taiteen koulutus- ja harrastusmuoto, joka on osoittanut arvoaan jo vuosikymmeniä.

Taiteen perusopetus on osa Suomen koulutusjärjestelmää, perustuu opetussuunnitelmaan, ja siitä säädetään laissa ja asetuksessa. Opetettavia taiteenaloja on yhdeksän: arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataiteet, musiikki, sanataide, sirkustaide, teatteritaide ja tanssi. Oppilaita on noin 128 000.

Ammatillinen koulutus – tulevaisuuden kulttuurialan osaajat koko Suomeen

Kulttuurialan ammatillinen koulutus tarjoaa valmiudet työelämän monipuolisiin tehtäviin ja alan jatko- opintoihin korkea-asteella.

Kulttuurialan ammatillinen koulutus on laaja kokonaisuus, jonka osa-alueita ovat mm. musiikki, tanssi, teatteri, sirkus, kuvataiteet sekä käsi- ja taideteollisuus.

Koulutusjatkumoilla on keskeinen merkitys taide- ja kulttuurialan ammattilaisuuden polulla ja valtaosalla taidealalle hakeutuneista on taustalla taiteen perusopetuksen opintoja.

Kampanjaa koordinoivat järjestöt:

Suomen konservatorioliitto ja Taiteen perusopetusliitto jäsenjärjestöineen:
Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ETOL ry
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry
Kuvataidekoulujen liitto ry
Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry
Suomen sanataideopetuksen seura ry
Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry

Liitot edustavat lähes 300 eri taiteenalojen oppilaitosta eri puolilla maata.

Meddelande 29.1.2024

Kampanjen Kreativitet i politiken bjuder in beslutsfattare för att bekanta sig med konstundervisning och konstutbildning för barn och unga

Kampanjen Kreativitet i politiken är här igen! Under kampanjveckan 5.–11.2.2024 bjuder läroanstalterna inom grundläggande konstundervisning och yrkesutbildningsanstalterna lokala kommunala beslutsfattare för att bekanta sig med undervisningen på plats. Över 60 läroanstalter runtom i Finland deltar i kampanjveckan.

Kampanjen ordnades för första gången i fjol och då deltog närmare 70 läroanstalter inom olika konstarter runtom i landet, med mer än 160 gästande politiker. Kampanjen fick utmärkt respons såväl av deltagande läroanstalter som av gästande beslutsfattare.

Kampanjen Kreativitet i politiken lyfter fram som en del av den offentliga diskussionen rösten hos de barn och unga som har konst och kultur som sitt intresse eller som studerar inom branscherna, liksom deras intressen, hobby- och studiemöjligheter. Kampanjen ökar medvetenheten om och förståelsen för grundläggande konstundervisning och yrkesutbildning inom kulturbranschen samt branschernas betydelse för bl.a. stärkandet av välbefinnandet, uthålligheten, ett aktivt medborgarskap och demokratin.

Under veckan erbjuds beslutsfattarna möjlighet att delta i erfarenhetsbaserade aktiviteter vid läroanstalter som ger grundläggande konstundervisning för barn och unga. Varje läroanstalt har planerat eget program för kampanjveckan. Beslutsfattarna får bland annat delta i orkester- och improvisationsövningar. Diskussioner med unga förs också om hur man kan påverka genom att utöva konst.

Den riksomfattande veckan Kreativitet i politiken koordineras av takorganisationerna Förbundet för grundläggande konstundervisning med sina medlemsorganisationer samt Finlands konservatorieförbund.

Läroanstalterna och uppdaterade uppgifter om gästerna som deltar i kampanjen finns på TPO-förbundets webbsida.

Ytterligare information:

Finlands konservatorieförbund, verksamhetsledare Taija Lähdetie taija.lahdetie@konservatorioliitto.fi, tfn 050 329 6009, konservatorioliitto.fi
Förbundet för grundläggande konstundervisning, verksamhetsledare Viivi Seirala, viivi.seirala@artsedu.fi, tfn 045 310 7702, artsedu.fi
Kreativitet i politiken, kommunikationskoordinator Laura Aspelin, info@artsedu.fi, tfn 045 78775466

Följ kampanjen på sociala medier med hashtaggarna: #luovuuttapolitiikkaan #kreativitetipolitiken

Grundläggande konstundervisning – en unik utbildnings- och hobbyform 

Grundläggande konstundervisning är en i Finland etablerad, internationellt unik utbildnings- och hobbyform som har uppvisat sitt värde redan i årtionden. Målgruppen är i första hand barn och unga.

Grundläggande konstundervisning är en del av utbildningssystemet i Finland. Undervisningen grundar sig på en läroplan och om den stadgas i lagen och förordningen om grundläggande konstundervisning. Undervisning ges inom nio konstarter: arkitektur, bildkonst, slöjd, mediekonst, musik, ordkonst, cirkus, scenkonst och dans. Omkring 128 000 elever omfattas av undervisningen. 

Yrkesutbildning – framtida proffs inom kulturbranschen för hela Finland 

Yrkesutbildning inom kulturbranschen erbjuder färdigheter för mångsidiga uppgifter i arbetslivet och för fortsatta studier inom branschen på högskolenivå. 

Yrkesutbildning inom kulturbranschen utgör en omfattande helhet, med delområden som bl.a. musik, dans, scenkonst, cirkus, bildkonst samt hantverk och konstindustri. 

Utbildningskontinuiteten har en central betydelse för att man ska kunna bli professionell inom konst- och kulturbranschen. Största delen av dem som sökt sig till konstbranschen har en bakgrund i studier inom grundläggande konstundervisning.

Kampanjen koordineras av:

Finlands konservatorieförbund och
Förbundet för grundläggande konstundervisning med medlemsföreningar:
Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ETOL ry
Förbundet för hemslöjd och konsthantverk Taito rf
Förbundet för konstskolor i Finland rf
Finlands musikläroinrättningars förbund rf
Suomen sanataideopetuksen seura ry
Förbundet för Finlands Dansläroinrättningar STOPP rf

Förbunden representerar närmare 300 olika läroanstalter inom konstbranscherna runtom i landet.