Väi­tös: Musii­kin opis­ke­li­joi­den ko­ke­muk­set kuor­mi­tuk­ses­ta tu­li­si huo­mioi­da ny­kyis­tä pa­rem­min musii­kin kor­kea­kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mi­ses­sä

Musiikin opiskelijoita kuormittaa kurssien ja arviointien kasaantuminen, mutta musiikki itsessään auttaa jaksamaan stressaavissakin tilanteissa. Näin toteaa Tuula Jääskeläinen huhtikuussa Taideyliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan.

Taideyliopiston tiedote 3.4.2023

Opiskelijoiden jaksamisesta keskustellaan aktiivisesti. Myös musiikin korkeakoulutuksen opetussuunnitelmat, pedagogiikka ja opiskelijoiden työssäkäynti opintojen ohella ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä. Kasvatustieteen maisteri Tuula Jääskeläinen on tarkastellut opiskelijoiden kuormitukseen, stressiin ja niistä selviytymiseen liittyviä kokemuksia viidessä musiikin korkeakoulutuksen oppilaitoksessa Suomessa ja Isossa-Britanniassa.

Havaintojensa perusteella Jääskeläinen esittää, että oppilaitoksissa pitää tukea opiskelijoiden selviytymistaitoja, etsiä ratkaisuja opiskelijoiden epätasaisiin kuormitus- ja stressikokemuksiin sekä kiinnittää huomiota opettajien vuorovaikutukseen opiskelijoiden kanssa.

Korkeakoulutuksessa tarvitaan luovia tapoja yhdistää musiikin opiskelu ja työskenteleminen

Jääskeläisen toteuttamaan kyselytutkimukseen vastanneet naiset kokivat miehiä enemmän stressiä. Miehet käyttivät naisia enemmän ennakoivia valmisteluja haasteiden ylittämiseksi ja positiivisia mielikuvia tavoitteiden saavuttamiseksi, mikä auttoi kuormituksesta selviytymisessä.

Musiikin opiskelijoille esimerkiksi opintojen ohessa työskentely aiheuttaa stressiä erityisesti silloin, kun se on välttämätöntä toimeentulon kannalta. Oman alan eli musiikkialan työllä ei ole merkittävää vaikutusta koettuun stressiin.

”Musiikin korkeakoulutuksen oppilaitoksissa voitaisiin miettiä uudenlaisia tapoja yhdistää musiikin opiskelu ja palkallinen työskentely osana tutkintoa. Tällöin työskenteleminen sekä helpottaisi opiskelijoiden toimeentuloa että tukisi opintoja ja työurien kehittymistä. Opiskelijat kokivat vähemmän kuormittavaksi sellaisen opetuksen, josta he tunsivat saavansa käytännöllistä hyötyä”, Jääskeläinen ehdottaa.

Musiikki kantaa, mutta opiskelijat toivovat, että heidän kokemaansa kuormitusta kuullaan

Sopiva kuormitus tukee oppimista. Tutkimuksen haastatteluihin osallistuneet opiskelijat painottivatkin, että musiikin opiskelu tuottaa myös positiivisia kuormituskokemuksia. Musiikin opiskelijat nauttivat henkilökohtaisesta opetuksesta, kun suhde opettajan kanssa toimii.

“Esimerkiksi muusikkous koetaan hyvin merkityksellisenä ja musiikki itsessään antaa opiskelijoille voimavaroja. Opiskelijat toivovat kuitenkin keskustelua ja ymmärrystä siitä, kuinka opintojen liiallinen kokonaiskuormitus vaikuttaa heidän kykyynsä ja mahdollisuuksiinsa panostaa henkilökohtaiseen opetukseen ja harjoitteluun.”

Ylikuormittuneina opiskelijoiden on kuitenkin vaikea esimerkiksi käsitellä palautetta.

”Opettajien on tärkeä ymmärtää, että ankara ja liian kriittinen palaute vaikuttaa opiskelijoiden mielenterveyteen. Kannustava ja rakentavasti kriittinen palaute, joka huomioi opiskelijan sen hetkisen kuormitustilanteen, innostaa harjoittelemaan enemmän”, Jääskeläinen toteaa.

Jääskeläinen on koonnut tutkimustuloksistaan suosituksia opiskelijoille, opettajille, hallinnolle sekä opiskelijoiden terveys- ja hyvinvointipalveluille. Musiikin opettajille on koottu 43 työkalua, joilla opiskelijoita voi tukea heidän kokemansa kuormituksen hallinnassa ja siitä selviytymisessä. Jääskeläisen väitöskirjan ohella tutkimukseen liittyviä artikkeleita on julkaistu kymmenessä kansainvälisessä vertaisarvioidussa julkaisussa.

Lisätietoja Tuula Jääskeläisen väitöksestä Taideyliopiston verkkosivuilla. Väitöstilaisuus järjestettiin 15.4.2023.

Kuvassa Tuula Jääskeläinen, kuva: Taideyliopisto / kuvaaja Antti Rintala