Visiokuva 2030 ympyrä

Visiokysely 2030 I Enkät om Vision 2030 I Vision 2030 survey

Verkko-osallistaminen 24.4.2020

Visiokysely 2030 

Musiikkikoulutuksen visiotyön tarkoituksena on kuvata koulutusalan yhdessä rakentama toivottu tilanne vuonna 2030.

Käynnissä on visiolauseiden arviointi ja yhteiskehittely, joka on tarkoitettu kaikille musiikkikoulutuksen parissa ja musiikkialalla toimiville sekä siitä kiinnostuneille. Kyselyssä voit ottaa kantaa siihen, millaisten painotusten on tärkeää olla lopullisen vision keskeisimpinä sisältöinä.

Voit vastata tästä avautuvan linkin kautta. Vastausaika jatkuu 17.5.2020 asti.
Vastaaminen kestää noin 5 minuuttia, ja kysely toteutetaan täysin anonyymisti – henkilötietoja tai IP-osoitteita ei tallenneta. Huomaa, että kaikki visiolauseet eivät tule arvioitavaksesi yhden vastauskerran aikana. Kyselyyn voi vastata useita kertoja, jättää omia lause-ehdotuksia tai kommentoida kyselyn sisältöä!

Yhteisen suunnan hahmottamiseksi on järjestetty kolme valtakunnallista seminaaria ydinryhmätyöskentelyn jatkuessa säännöllisesti.

  • Visiotyön aloitusseminaarissa Helsingissä 6.4.2019 tarkasteltiin eri näkökulmista musiikkikoulutuksen toimintaympäristöjä ja koottiin ryhmätyöskentelyn kautta keskeisiä tavoitteita visiotyölle, jonka tarve todettiin yhteisesti.
  • Tampereella 12.10.2019 pidetyssä seminaarissa keskityttiin yhteiskunnallisista ilmiöistä nouseviin kehittämistarpeisiin ja – tavoitteisiin SWOT-työskentelyn avulla.
  • Oulun seminaarin työpajaosiossa 24.1.2020 lähestyttiin vuoden 2030 tilannetta SITRA:n megatrendikorttien tulevaisuusskenaarioiden avulla, mistä saatiin lisäaineksia visiotyön jatkokehittelyyn.

Koronaviruksen vaikutusten vuoksi Kuopiossa 17.4.2020 ja Helsingissä 1.6.2020 pidettäväksi suunnitellut seminaarit on siirretty. Uusista ajankohdista tiedotetaan heti, kun tämä on mahdollista. Työskentely jatkuu tässä vaiheessa verkossa.

Ydinryhmä paneutui kertyneeseen työpajamateriaaliin 9.-10.3.2020 ja koosti koko aineiston pohjalta visiolauseita, joita on vielä hiottu useissa tapaamisissa. Aineistosta nousseet kymmenen tärkeintä teemaa kuvattu alla. Kaikki visiolauseet löydät alla olevasta dokumentistä.

Tutustu visiolauseisiin tästä linkistä (pdf).
Analyysi kyselyn tuloksista 18.6.2020

Kyselyn ollessa auki mukaan arviointiin voidaan nostaa myös kyselyyn jo vastanneiden visiolause-ehdotuksia, mikäli sama teema tai aihepiiri on noussut toistuvasti esiin.

En webbenkät håller på att genomföras

Syftet med visionsarbetet för musikutbildningen är att beskriva den situation vi vill att utbildningsbranschen tillsammans ska ha byggt upp 2030.

Utvärderingen och den gemensamma utvecklingen av visionerna riktar sig till alla som arbetar med och är intresserade av musikutbildning och musikbranschen. I enkäten kan du ta ställning till vilka fokusområden som är viktiga att ta med i det centrala innehållet i den slutliga visionen.

Du kan svara via denna länk. Svarstiden pågår fram till den 17.5.2020.

Det tar cirka 5 minuter att svara på enkäten och den är helt anonym – personuppgifter och IP-adresser sparas inte. Observera att alla föreslagna visioner inte kommer att bedömas under en och samma svarsomgång. Du kan besvara enkäten flera gånger, ge egna förslag på visioner eller ge synpunkter på enkätens innehåll!

För att skapa en bild av den gemensamma riktningen har det hållits tre nationella seminarier och arbetet i kärngruppen fortsätter regelbundet.

  • Under det inledande seminariet för visionsarbetet i Helsingfors den 6 april 2019 granskades musikutbildningens verksamhetsmiljöer ur olika synvinklar och genom grupparbete sammanställdes centrala mål för visionsarbetet, vilket man gemensamt konstaterade att det fanns ett behov av.
  • På ett seminarium som hölls i Tammerfors den 12 oktober 2019 fokuserade man på aktuella utvecklingsbehov och -mål som härrör ur samhällsfenomen med hjälp av SWOT-arbete.
  • Under workshopen på seminariet i Uleåborg den 24 januari 2020 använde vi oss av framtidsscenarier med hjälp av SITRAs megatrendkort, vilket gav ytterligare stoff för att vidareutveckla visionsarbetet.

I och med situationen med coronaviruset har de seminarier som planerades att hållas i Kuopio den 17 april 2020 och Helsingfors den 1 juni 2020 flyttats fram. Vi går ut med information om nya datum så fort det är möjligt. I det stadiet fortsätter arbetet på nätet.

Kärngruppen satte sig in i det samlade workshopmaterialet 9–10 mars 2020 och sammanställde utifrån hela materialet visioner som de har filat på vid flera möten. De tio viktigaste temana som kommit upp i materialet beskrivs här nedan.

Du kan läsa alla visioner här (pdf).

Vision 2030 survey

The purpose of building a joint national vision for Finnish music education is to describe the field’s desired state as a whole in 2030.

Building a joint vision through collaborative work means, that the evaluation and development of the vision statements is intended for anyone and everyone, who is working or interested in national music education or the field of Finnish music in general. In this survey, you can comment on what should be emphasized and what needs to be at the heart of our final vision for 2030.

You can participate in the survey here. The survey will be open until May 17, 2020. It takes about 5 minutes to do the survey and participation is completely anonymous – no personal information or IP addresses stored. Note that not all vision statements will be evaluated in a single response round. You can – and are encouraged – to take the survey several times, submit your own statement suggestions or leave a comment on anything you feel should be considered or taken into account!

In order to outline a common direction, three national seminars have already been organized and the core working group has continued to work towards supporting and furthering the process in between the seminars.

  • At the introductory seminar in Helsinki on April 6, 2019, the operational environments of Finnish music education were examined from different perspectives, and key goals for 2030 vision – the need for which was unanimously identified – were compiled through working group discussions.
  • The seminar held in Tampere on October 12, 2019 focused on the field’s development needs and goals arising from societal phenomena through SWOT analysis.
  • On January 24, 2020, the workshop section of the Oulu seminar approached the situation in 2030 with the help of the various future scenarios presented in SITRA’s megatrend cards, which provided additional ingredients for the further development of vision work.

Due to the effects of the coronavirus, this springs remaining seminars – planned to be held in Kuopio on April 17, 2020 and in Helsinki on June 1, 2020 – have been postponed. New times will be announced as soon as possible. In the meantime, the work continues online.

The core group delved into the accumulated workshop and seminar materials on March 9-10, 2020 and compiled vision statements based on all the seminar material. The statements were then honed during several meetings during March and April. Ten clear themes emerged from the analysed materials (picture below).

You can read all the vision statements here (pdf).